Voorwaarden inschrijving InAlkmaarIntro 2021

Artikel 1 Aansprakelijkheid

1.1 Het bijwonen van het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van het Evenement.

1.2 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

1.3 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

1.4 Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

1.5 De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd van het Evenement is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten. Organisator streeft ernaar dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

1.6 Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

Artikel 2 Kennisneming

2.1 De Algemene Voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat Bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming. De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via http://omnivas.nl/voorwaarden-inschrijving-inalkmaarintro-2021/. Bovendien zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek van Bezoeker langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Artikel 3 Toegang tot Evenement

3.1 Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker recht op toegang tot het Evenement.

3.2 Bezoeker verkrijgt uitsluitend toegang tot het Evenement op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs uitsluitend indien het is aangeschaft bij Organisator of bij een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie. De bewijslast daarvan rust op de Bezoeker.

3.3 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement. Organisator is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van Toegangsbewijzen. Hieruit volgt tevens dat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker rust vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld.

3.4 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per persoon besteld kan worden.

Artikel 4 AVG

4.1 A.S.V. Omnivas heeft niet het recht om verkregen persoonsgegevens van deelnemers te gebruiken voor marketingdoeleinden.

4.2 A.S.V. Omnivas heeft niet het recht om verkregen persoonsgegevens te delen met derde partijen (Sponsoren, berdrijven of particulieren) buiten de organisatie.

Artikel 5 Verbintenis

5.1 Bij het inschrijven van de Introductie zal geen lidmaatschap worden vastgelegd voor de studentenvereniging A.S.V. Omnivas.

5.2 Inschrijving voor studentenvereniging A.S.V. Omnivas dient individueel ingevuld te worden aan de hand van het officiële inschrijfformulier verstrekt door de organisatie A.S.V. Omnivas.

Artikel 6 Ontzegging toegang Evenement

6.1 Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft,
dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd het
Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere)
toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen
van het Evenement.

6.2 Organisator behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot
het Evenement te ontzeggen en / of van het Evenement te verwijderen,
indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de
openbare orde en de veiligheid tijdens het Evenement.

6.3 Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op
schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 7 Huisregels

7.1 Minderjarige deelnemers zijn niet toegestaan om alcohol te nuttigen.

7.1.2 Meerderjarige deelnemers zijn niet toegestaan alcohol te verstrekken aan minderjarige deelnemers.

7.2 Het is ten alle tijden verboden hard- en soft -drugs mee te nemen of te gebruiken tijdens het evenement.

7.3 Het deelnemen of organiseren van illegale praktijken is ten strengste verboden en in het geval van verdenking of waarneming hiervan zullen de autoriteiten ingeschakeld worden.

Artikel 8 Corona

8.1 Indien het evenement niet door kan gaan door Corona hebben alle ingeschreven deelnemers recht op een volledige terugbetaling van de door hun betaalde inschrijfkosten.

8.2 Het bestuur van het evenement kan het evenement vroegtijdig stop moet zetten.
In verband met de gemaakte kosten zullen de deelnemers niet het volledige inschrijfgeld terug krijgen maar een berekende variant ervan.

8.3 In geval van een Corona uitbraak is A.S.V. Omnivas niet verantwoordelijk voor de gevolgen van besmette deelnemers.

Artikel 9 Verplichtingen Bezoeker
9.1 Bezoeker is verplicht om zich bij het betreden van het Evenement te laten
fouilleren. Tevens is Organisator gerechtigd tassen van Bezoeker te
doorzoeken.

9.2 De Bezoeker is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren door
middel van het vertonen van een geldig identiteitsbewijs.

9.3 Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen
naar het Evenement: alcoholhoudende dranken, drugs,
andere verboden middelen, glaswerk, , vuurwerk, wapens en / of andere
gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in
beslag te nemen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend. In
beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd en vernietigd door
Organisator en / of een door Organisator aangewezen derde.

9.4 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften –
waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de
opdrachtnemers van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer
en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het
Evenement uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes
zoals door Organisator afgebakend.

9.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig
personeel tijdens het Evenement lastig te vallen, te hinderen en / of
agressief te benaderen. Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om
tijdens het Evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren,
onder invloed van drugs te zijn en / of te urineren buiten de daarvoor
bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Evenement een
rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle
rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

Artikel 10 Registratie Evenement door of namens Organisator

10.1 Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder
het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het
Evenement, van Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement.
Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te
exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in
welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement
verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van
voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de
exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan
Bezoeker verschuldigd is.

10.2 Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en /
of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan
draagt de Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige
beperking over aan Organisator en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk
afstand van zijn / haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker
daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet
rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van
Organisator een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde
rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan haar gelieerde
vennootschap worden overgedragen.

Artikel 11 Wijziging

11.1 Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden
zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator.
De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het
moment van publicatie. Organisator adviseert Bezoeker met enige
regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.